Jelen tájékoztató célja a POLIMER Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: POLIMER Szolgáltató Kft. vagy „Adatkezelő”) által kezelt, kapcsolatfelvétellel, szerződések előkészítésével, megkötött szerződések teljesítésével összefüggésben vagy más módon tudomására jutott külső személyek (a továbbiakban: „érintettek”) adatainak kezelésről történő tájékoztatása. Jelen adatkezelési tájékoztató kiterjed a közvetlenül az érintettektől felvett vagy más forrásból (pl. szerződő fél) az adatkezelő tudomására jutott személyes adatok kezelésére.

 1. Adatkezelő megnevezése

 

Adatkezelő neve POLIMER Szolgáltató Kft.
Székhely 3700 Kazincbarcika, Szent Flórián tér 2.
Elérhetőség E-mail: katalin.szuromi@borsodchem.eu
Telefonszám: +36 48 522-208
Honlap www.polimerkft.hu
Nyilvántartó hatóság Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartási-szám (cégjegyzékszám) 05-09-002338
Adószám 11063087-2-05

 

 1. Jogszabályi háttér

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”)

 

 1. Az adatkezelés célja, jogalapja, a kezelt adatok köre

2.1. A POLIMER Szolgáltató Kft. több céllal kezelheti az Ön személyes adatait attól függően, hogy Ön vagy az Ön által képviselt jogi személy milyen természetű kapcsolatot létesít vállalatunkkal. Az Ön személyes adatai kezelésének céljai a következők lehetnek:

 • Üzleti kapcsolat tervezése, létrehozása
 • Kapcsolattartás üzleti partnerekkel és ezek munkavállalóival, megbízottjaival;
 • Árajánlatok, üzleti ajánlatok befogadása vagy megtétele, szerződéskötés.
 • Szerződések teljesítéséhez szükséges lépések megtétele, munkafolyamatok végrehajtása, dokumentálása
 • Jogi kötelezettségek, hatósági adatszolgáltatások teljesítése.
 • Jogviták, peres ügyek kezelése és rendezése.

2.2. A személyes adatok feldolgozásának jogalapjai elsősorban:

 • jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) vagy (f) pontjai)
 • hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja)
 • szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)
  • A POLIMER a 2.1. pontban feltüntetett adatkezelési célok tekintetében jellemzően a következő személyes adatokat kezelheti:
 • Kapcsolattartási adatok, mint például: név, beosztás, telefonszám (vonalas és mobil), e-mail cím, fax- és postacím.
 • Üzleti és egyéb együttműködés során keletkező vagy ahhoz szükséges adatok és információk, mint például: aláírás, üzleti igények, állásfoglalások, üzleti tranzakciók adatai
 • Pénzügyi tranzakciók lebonyolításához szükséges adatok, mint például bankszámlaszám.
 • Nyilvánosan elérhető üzleti információk, például céginformációkban, médiumokban megjelenő, szabadon hozzáférhető adatok.

 

 1. Adatkezelésre, adatfeldolgozásra és adatmegismerésre jogosultak

Az Ön személyes adatait elsősorban a POLIMER Szolgáltató Kft.  mint Adatkezelő és az arra jogosult munkavállalói kezelik. Jogi kötelezettségek miatt – eseti jelleggel – az Ön személyes adatai a hatóságok részére átadásra kerülhetnek (pl.: a BC területére szóló belépési engedély igénylése esetén).

 

 1. Adatkezelés időtartama

Az adatokat, amennyiben annak további megőrzését valamely jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme vagy jogi kötelezettség teljesítése nem indokolja a szerződéses kapcsolat megszűnését követő elévülési idő végéig őrizzük meg. Amennyiben valamely személyes adat számviteli bizonylaton szerepel, ott a számviteli bizonylatra vonatkozó jogszabályban előírt megőrzési időt alkalmazzuk.

Bizonyos esetekben az adatkezelésre jogszabályi kötelezettségek miatt kerül sor (például adó, és számviteli jogszabályok). Ilyen esetekben a személyes adatok kezelésére a jogszabályokban meghatározott határidőig kerül sor.

Ezen túlmenően esetleges jogviták, peres ügyek esetében, amelyeknél a személyes adatokra bizonyítékként van szükség, az ügyben érintett személyes adatokat a jogviták lezárásáig kezeljük.

 

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelések során megőrzi:

 • bizalmasságot: megvédik az adatokat és biztosítják, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • sértetlenséget: megvédik az adatoknak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodnak arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt adatokhoz, azok rendelkezésre álljanak és ezt a célt a megfelelő eszközökkel biztosítja.
 1. Érintetti jogok

 Az Adatkezelő által folytatott, a személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

 • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • a kezelt személyes adatok körét megismerni, arról másolatot kapni;
 • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
 • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;
 • személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig;
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
 • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

 

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

 A POLIMER Szolgáltató Kft-nél a személyes adatok kezelése során nem történik automatizált döntéshozatal illetve profilalkotás.

 

 1. Adattovábbítás harmadik országba

 A POLIMER Szolgáltató Kft. az általa kezelt személyes adatokat nem továbbítja harmadik országba.

 

 1. Panasztételi jog

 

 1. Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken keresztül kaphat tájékoztatást a POLIMER Szolgáltató Kft. adatvédelemmel kapcsolatos ügyekért felelős munkavállalójánál:

 

Felelős neve: Szuromi Katalin

Elérhetőség: e-mail: katalin.szuromi@borsodchem.eu

Telefonszám: + 36 48 522-208

Levelezési cím: 3700 Kazincbarcika, Szent Flórián tér 2.

 

 1. Ön a személyes adatok kezelésével kapcsolatban fennálló jogainak sérelme esetén jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

 

A Hatóság elérhetőségei:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400, fax. +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 1. Amennyiben a NAIH nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti a GDPR-ban foglalt jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni. Az eljárást a Polimer Szolgáltató Kft. székhelye szerint illetékes törvényszék előtt vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

 

Jelen Tájékoztató visszavonásig hatályos. A Tájékoztatót a Polimer Szolgáltató Kft. indokolt esetben jogosult módosítani, amelyről Önnek tájékoztatást adunk.